X
/ posjeta: 101
Financijski plan Knji×nice za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
29.09.2021. - 31.10.2021.

Financijski plan proraŔunskog korisnika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu izra­uju se na temelju financijskog plana za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, koji je usvojilo Gradsko vijeŠe Grada Kri×evaca.

Pozivaju se svi zainteresirani subjekti da dostave svoje komentare, preporuke i prijedloge vezane uz izradu financijskog plana za razdoblje 2022. - 2024. godine ispunjavanjem ovog obrasca te slanjem na e-mail adresu: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr najkasnije do 10. listopada 2021. godine.

Dokumenti

30. Knji×nica projekcije rashoda 2023. i 2024. - 2. razina (pdf)

31. Knji×nica prihodi 2022. - 3. razina (pdf)

32. Knji×nica projekcije prihoda 2023. i 2024. - 2. razina (pdf)

33. Knji×nica rashodi 2022. - 3. razina (pdf)

34. Obrazac za sudjelovanje u izradi Financijskog plana Gradske knji×nice - 2022. (docx)

 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIÄEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Ljetno radno vrijeme (srpanj - kolovoz): pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi
Radno vrijeme u ostalim mjesecima: pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13